AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาเอกสาร

รายการเอกสาร

# ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา ปีงบประมาณ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 14,517,390.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2 ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อและการออกแบบ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2567 2,754,600.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3 ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,750,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566 1,000,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
5 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,486,500.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,316,347.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7 จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,207,170.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 622,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 622,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภาควิชานิติเวชศาสตร์) จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 685,150.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 353,443 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,997,196.64 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,200,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,405,229.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,118,600.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15 เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,299,500.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 1,405,229.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน
กองคลัง
2567 2,000,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
18 ซื้อเครื่องวัดการดูกกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 600,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ของสำนักงานอธิการบดี
กองคลัง
2567 46.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
20 จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน
กองคลัง
2567 2,000,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบเครือข่ายอุปกรณ์ของสำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
2567 13,200,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
2567 750,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่
2567 687,650.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
2567 928,800.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของกองอาคารสถานที่
2567 1,632,760.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงอาคารเอกาทศรถ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
2567 5,200,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงจอดรถเดิมผิวลูกรังเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
2567 3,859,909.20 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็ตพระนเรศวร (ศุนย์แสดงนิทรรศการ KNECC) พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
2567 1,800,000.00 บาท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,100,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30 จ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 2,720,000.00 บาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 6,801,200.00 บาท ประกาศร่าง TOR
32 เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2567 4,815,000.00 บาท ประกาศร่าง TOR
# ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา ปีงบประมาณ งบประมาณ สถานะโครงการ