AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-01-04

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,140,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029287768
แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ระบบตู้สาขา IP PBX มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-01-04
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-03-26

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,140,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029287768
ชื่อประกาศ ระบบตู้สาขา IP PBX มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่
วงเงินราคากลาง 5,140,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-03-26
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-03-27

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,140,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029287768
ชื่อประกาศ ระบบตู้สาขา IP PBX มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่
วงเงินราคากลาง 5,140,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.56/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-03-27
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-04-03
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-04-04
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1451 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-27
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,140,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029287768
ชื่อประกาศ ระบบตู้สาขา IP PBX มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ
2024-05-13

ประกาศยกเลิก

ชื่อประกาศ ระบบตู้สาขา IP PBX มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่
เหตุผลการยกเลิก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
ไฟล์ประกาศ
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-13