AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ค้นหาเอกสาร

รายการเอกสาร

# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา เลขที่โครงการ เลขที่เอกสาร ผู้ชนะเสนอราคา
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา |่ ประกาศวันที 2024-04-11
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109384023 รด.29/2567 บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่ |่ ประกาศวันที 2024-03-28
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129119193 รด.43/2567 บริษัท ไทย เทคคอน จำกัด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 109 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-28
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119445807 รด.52/2567 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย)
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Diacerein 50 mg capsule จำนวน 450,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-21
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129248269 รด.48/2567 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Diacerein 50 mg capsule จำนวน 450,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129248269 รด.48/2567 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Teriparatide 20 mcg/doses injection (2.4 ml) จำนวน 330 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129303871 รด.50/2567 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119466766 รด.47/2567 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จำกัด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119466766 รด.47/2567 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119466766 รด.47/2567 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119466766 รด.47/2567 บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119466766 รด.47/2567 บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119466766 รด.47/2567 บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119466766 รด.47/2567 บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119466766 รด.47/2567 บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119466766 รด.47/2567 บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-03-07
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129245456 รด.51/2567 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาตจ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-02-29
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019260265 รด.60/2567 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-02-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129013875 รด.46/2567 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด |่ ประกาศวันที 2024-02-23
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119369587 รด.37/2567 บริษัท พิษณุโลกไอทีซิตี้ จำกัด
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablet จำนวน 260,000 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-02-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119445613 รด.34/2567 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองอาคารสถานที่ |่ ประกาศวันที 2024-02-16
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119213266 รด.45/2567 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ของกองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต |่ ประกาศวันที 2024-02-16
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019233426 รด.53/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนเนอร์ เซอร์วิส
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือปั่นย่อยก้อนเนื้อภายในโพรงมดลูกพร้อม เครื่องควบคุมแรงดูดและชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-02-09
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129006435 รด.41/2567 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-02-09
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109044458 รด.13/2567 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 111 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-02-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119446059 รด.42/2567 บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จำกัด
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 111 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-02-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119446059 รด.42/2567 บริษัท เมดิไทม์ จำกัด
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 111 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-02-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119446059 รด.42/2567 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำและอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-02-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119431486 รด.33/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธากร เอ็นจิเนียริ่ง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง student center พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
คณะวิทยาศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-02-08
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119080136 รด.40/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจิเนียร
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 9,000 รีม ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-01-30
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129146160 รด.36/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาคาร โอ.เอ
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดส่องตรวจกล่องเสียงและใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-01-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129071145 รด.31/2567 บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-01-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109013942 รด.9/2567 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2024-01-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109013942 รด.9/2567 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ |่ ประกาศวันที 2024-01-03
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109216739 รด.30/2567 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2023-12-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119203447 รด.21/2567 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2023-12-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119038594 รด.23/2567 บริษัท บีเอ็มที ทราเวล กรุ๊ป จำกัด
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร |่ ประกาศวันที 2023-12-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099662337 รด.10/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนเนอร์ เซอร์วิส
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2023-12-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099520000 รด.12/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ |่ ประกาศวันที 2023-12-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099656686 รด.3/2567 หจก. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา เลขที่โครงการ เลขที่เอกสาร ผู้ชนะเสนอราคา