AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-02-27

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 3,382,560.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039360812
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 120 เครื่อง ของคณะมนุษยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายผูกพัน
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-02-27
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-04-02

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 3,382,560.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039360812
ชื่อประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 120 เครื่อง ของคณะมนุษยศาสตร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-04-05
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157 หรือ 0-5596-2014
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-02
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-04-01

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 3,382,560.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039360812
ชื่อประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 120 เครื่อง ของคณะมนุษยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 3,382,560.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-04-01
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-04-11

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 3,382,560.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039360812
ชื่อประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 120 เครื่อง ของคณะมนุษยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 3,382,560.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.59/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-04-11
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-04-23
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-04-24
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-11
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 3,382,560.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039360812
ชื่อประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 120 เครื่อง ของคณะมนุษยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท พิษณุโลกไอทีซิตี้ จำกัด เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 120 เครื่อง 1,900,800.00 บาท 2024-05-24
ไฟล์ประกาศ