AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอื่น
และประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

รายการเอกสาร

# ชื่อเอกสาร ปีงบประมาณ วันที่ลงประกาศ เอกสารดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบุตำแหน่งแบบสามมิติ-อุโมงค์การตรวจคนไข้ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-24
2567 2023-11-24 Download
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจชนิด 2 แกน จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-28
2567 2023-11-28 Download
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาชุดเครื่องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-27
2567 2023-11-27 Download
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-11-30
2567 2023-11-30 Download
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอการลงทุนโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-01
2567 2023-12-01 Download
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อและการออกแบบ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-12-06
2567 2023-12-06 Download
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Access Medicine จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-12-13
2567 2023-12-13 Download
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ของสำนักงานอธิการบดี โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-12-15
2567 2023-12-15 Download
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของมหาวิทยาลัย (เดือนมกราคม 2567) จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-12-27
2567 2023-12-27 Download
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Wiley จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-01-03
2567 2024-01-03 Download
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของ กองบริการการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-01-09
2567 2024-01-09 Download
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับชุดเครื่องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-01-31
2567 2024-01-31 Download
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล SAGE จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักหอสมุด | 2024-01-31
2567 2024-01-31 Download
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-01-31
2567 2024-01-31 Download
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 รายการ ของสำนักหอสมุด โดยวิธีคัดเลือก
สำนักหอสมุด | 2024-02-08
2567 2024-02-08 Download
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-02-29
2567 2024-02-29 Download
17 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-03-08
2567 2024-03-08 Download
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะวิทยาศาสตร์ | 2024-03-19
2567 2024-03-19 Download
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์ | 2024-03-25
2567 2024-03-25 Download
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sacubitril 49 mg + valsartan 51 mg tablet จำนวน 2,570 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-03-28
2567 2024-03-28 Download
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Empagliflozin 10 mg film-coated tablet จำนวน 4,760 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะแพทยศาสตร์ | 2024-05-13
2567 2024-05-13 Download
22 ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 79 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีคัดเลือก
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-05-24
2567 2024-05-24 Download
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะพยาบาลศาสตร์ | 2024-06-26
2567 2024-06-26 Download