AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอื่น
และประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

รายการเอกสาร

# ชื่อเอกสาร ปีงบประมาณ วันที่ลงประกาศ เอกสารดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบุตำแหน่งแบบสามมิติ-อุโมงค์การตรวจคนไข้ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-24
2567 2023-11-24 Download
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจชนิด 2 แกน จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-28
2567 2023-11-28 Download
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาชุดเครื่องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์ | 2023-11-27
2567 2023-11-27 Download
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-11-30
2567 2023-11-30 Download
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอการลงทุนโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
กองอาคารสถานที่ | 2023-12-01
2567 2023-12-01 Download
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อและการออกแบบ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-12-06
2567 2023-12-06 Download
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Access Medicine จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-12-13
2567 2023-12-13 Download
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน ของสำนักงานอธิการบดี โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-12-15
2567 2023-12-15 Download
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของมหาวิทยาลัย (เดือนมกราคม 2567) จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2023-12-27
2567 2023-12-27 Download
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Wiley จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-01-03
2567 2024-01-03 Download
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของ กองบริการการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-01-09
2567 2024-01-09 Download
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับชุดเครื่องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-01-31
2567 2024-01-31 Download
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล SAGE จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักหอสมุด | 2024-01-31
2567 2024-01-31 Download
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2024-01-31
2567 2024-01-31 Download
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 รายการ ของสำนักหอสมุด โดยวิธีคัดเลือก
สำนักหอสมุด | 2024-02-08
2567 2024-02-08 Download