AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

ประกาศยกเลิก

ค้นหาเอกสาร

รายการเอกสาร

# ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา เลขที่โครงการ เหตุผลการยกเลิก วันที่ยกเลิกประกาศ
1 จ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและทางเดินคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-06-07
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67069123271 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2024-07-16
2 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปสำนักหอสมุด จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่ | วันที่ประกาศ 2024-01-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67069264918 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2024-07-16
3 ซื้อเครื่องวัดและติดตามความเร็วของเลือดในหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-03-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67059116515 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอ 2024-07-05
4 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่ | วันที่ประกาศ 2024-04-30
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2024-07-05
5 ปรับปรุงอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 งาน
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | วันที่ประกาศ 2024-03-12
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67059149335 มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ไม่เกิดการแข่งขันราคา 2024-07-04
6 ซื้อชุดเครื่องบันทึกกระแสไฟฟ้าระดับเซลล์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | วันที่ประกาศ 2024-03-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049081684 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2024-07-04
7 จ้างเหมาบริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Platform) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-05-09
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049250715 รายละเอียดของงานไม่ครบถ้วนใส่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ 2024-06-28
8 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์เทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-05-17
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67059297719 มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว 2024-06-28
9 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติเฟอโรอิเล็กทริกขั้นสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67059023902 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2024-06-18
10 ซื้อระบบเครื่องปรับอากาศท่อน้ำเย็นโรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-03-18
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039495019 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2024-06-17
11 ซื้อชุดทดสอบวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67059528383 รายละเอียดและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน และเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญ 2024-06-13
12 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ED2 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-01-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049263127 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขอทบทวนรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคาร ED2 คณะศึกษาศาสตร์ 2024-06-10
13 ซื้อชุดทดสอบวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-04-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67059024406 รายละเอียดและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง และเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญ 2024-05-24
14 ซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029152360 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2024-05-20
15 ซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยระดับโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-03-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039317658 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2024-05-20
16 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไป สำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน
กองอาคารสถานที่ | วันที่ประกาศ 2024-01-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039543203 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2024-05-15
17 ระบบตู้สาขา IP PBX มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่ | วันที่ประกาศ 2024-01-04
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029287768 มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว 2024-05-13
18 ซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง
กองกิจการนิสิต | วันที่ประกาศ 2024-04-02
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ 2024-05-08
19 ประกาศประกวดราคา ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
| วันที่ประกาศ 2023-11-23
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119485574 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2024-05-01
20 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-02-14
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029432683 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2024-04-30
21 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | วันที่ประกาศ 2024-03-20
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039495788 รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาไม่ถูกต้อง 2024-04-29
22 ซื้อเครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029354950 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2024-04-25
23 จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-01-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039429389 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2024-04-24
24 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2024-02-07
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029150199 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2024-04-19
25 ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029380638 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2024-04-09
26 ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2023-10-27
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019260347 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2024-03-28
27 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่
| วันที่ประกาศ 2023-11-23
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019415381 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2024-03-14
28 ประกวดราคาตจ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019260265 มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 2024-03-13
29 ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2023-12-22
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019439714 มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 2024-03-07
30 เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2023-09-15
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129296893 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2024-03-01
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่ | วันที่ประกาศ 2023-12-26
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129126379 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2024-02-08
32 เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2023-08-31
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119105223 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2024-01-19
33 จ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ | วันที่ประกาศ 2023-11-02
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119038594 มหาวิทยาลัยต้องการทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงาน และดำเนินการประกาศใหม่ 2024-01-04
34 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
| วันที่ประกาศ 2023-11-24
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119428882 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 2023-12-26
# ชื่อโครงการ วิธีการจัดหา เลขที่โครงการ เหตุผลการยกเลิก วันที่ยกเลิกประกาศ