AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-03-20

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039495788
แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-20
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-04-22

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039495788
ชื่อประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วงเงินราคากลาง 10,000,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-04-22
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-04-25

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039495788
ชื่อประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วงเงินราคากลาง 10,000,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.67/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-04-25
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-05-13
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-05-14
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1451 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-25
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039495788
ชื่อประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ
2024-04-29

ประกาศยกเลิก

ชื่อประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เหตุผลการยกเลิก รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาไม่ถูกต้อง
ไฟล์ประกาศ
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-29