AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

สัญญา/ข้อตกลง

รายการเอกสาร

# ชื่อรายการตามสัญญา วิธีจัดหา เลขที่สัญญา วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่ลงนามตามสัญญา
1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.45/2567 1,404,729.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส 2566-12-28
2 จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.44/2567 910,350.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 2566-12-26
3 ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อและการออกแบบ จำนวน 1 ชุด
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีคัดเลือก รด.43/2567 2,406,601.20 บาท บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด 2566-12-25
4 จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 งาน
สำนักงานอธิการบดี
วิธีคัดเลือก (สำหรับบงานจ้างที่ปรึกษา / จ้างออกแบบ / จ้างควบคุมงานก่อสร้าง) รด.42/2567 2,000,000.00 บาท บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด 2566-12-25
5 เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิก จำนวน 1 เตียง
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.41/2567 100,000.00 บาท บริษัท เอส เอ็ม เอส เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 2566-12-22
6 จ้างบำรุงรักษาชุดเครื่องมือประกอบห้องแยกปราศจากเชื้อเด็กหลอดแก้ว พร้อมติดตั้ง (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.40/2567 296,400.00 บาท บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด 2566-12-21
7 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.39/2567 620,000.00 บาท บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 2566-12-22
8 ต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Access Medicine จำนวน 1 รายการ
สำนักหอสมุด
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.38/2567 1,084,000.00 บาท บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2566-12-14
9 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10 เครื่อง จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.37/2567 467,804.00 บาท บริษัท ฟาส ฟอร์เวิร์ด อินโฟ จำกัด 2566-12-21
10 จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.36/2567 275,000.00 บาท บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด 2566-12-13
11 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
กองอาคารสถานที่
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.35/2567 27,241,500.00 บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2566-12-01
12 จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจชนิด 2 แกน จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.34/2567 2,642,900.00 บาท บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด 2566-12-07
13 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบุตำแหน่งแบบสามมิติ-อุโมงค์การตรวจคนไข้ จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีคัดเลือก รด.33/2567 1,780,000.00 บาท บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จำกัด 2566-11-29
14 จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น Chiller จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.32/2567 499,155.00 บาท บริษัท แอร์โค จำกัด 2566-11-24
15 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.31/2567 305,157.58 บาท บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด 2566-11-27
16 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.30/2567 13,034,724.00 บาท บริษัท เอ็น.เอ.บิสสิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2566-11-27
17 จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ประจำอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.29/2567 303,880.00 บาท บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 2566-11-22
18 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.28/2567 240,000.00 บาท บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด 2566-11-23
19 จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง และครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีคัดเลือก รด.27/2567 3,800,000.00 บาท บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2566-11-20
20 จ้างบำรุงรักษาชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการวินิจฉัยภาพสำหรับรังสีแพทย์และคอมพิวเตอร์ส่วนกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย/เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.26/2567 520,000.00 บาท บริษํท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด 2566-11-17
21 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.25/2567 293,900.00 บาท บริษํท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 2566-11-13
22 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.24/2567 970,500.00 บาท บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด 2566-11-13
23 เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 รายการ
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.23/2567 1,195,200.00 บาท บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด 2566-11-20
24 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.22/2567 367,438.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เจนเนอเรชั่น 2566-11-06
25 จ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.21/2567 160,500.00 บาท บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2566-11-06
26 จ้างบำรุงรักษาชุดเครื่องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีคัดเลือก รด.20/2567 1,600,000.00 บาท บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2566-12-06
27 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.19/2567 1,668,940.00 บาท บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด 2566-10-31
28 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi Slice จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีคัดเลือก รด.18/2567 1,980,000.00 บาท บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จำกัด 2566-10-31
29 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 535,443 ลูกบาศก์เมตร
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.17/2567 2,901,767.03 บาท บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2566-11-03
30 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 1 ชุด
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.16/2567 849,000.00 บาท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 2566-11-06
31 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันชนิดซับซ้อน จำนวน 1 ชุด
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.15/2567 1,195,000.00 บาท บริษัท โซวิค จำกัด 2566-10-30
32 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.14/2567 7,710,000.00 บาท บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2566-10-25
33 สารกัมมันตรังสี อิริเดียม-192 สำหรับเครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง จำนวน 3 เม็ด
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.13/2567 1,152,000.00 บาท บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2666-10-20
34 จ้างบำรุงรักษากล้องส่องตรวจพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.12/2567 2,252,100.00 บาท บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 2566-10-25
35 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.11/2567 467,000.00 บาท บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 2566-10-17
36 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเตา) จำนวน 230,000 ลิตร
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.10/2567 6,253,401.00 บาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2566-10-06
37 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ BRCA1/BRCA2 assay (Germline mutation) จำนวน 1 รายการ
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.9/2567 100,000.00 บาท บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด 2566-10-12
38 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภาควิชานิติเวชศาสตร์) จำนวน 12 รายการ
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.8/2567 638,000.00 บาท บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 2566-10-11
39 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.7/2567 7,464,600.00 บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2566-10-04
40 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.6/2567 2,059,200.00 บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2566-10-04
41 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิต อาคารขวัญเมือง และศูนย์อาหาร NU Square (เดือนตุลาคม 2566 - พฤศจิกายน 2566) จำนวน 1 งาน
กองกิจการนิสิต
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.5/2567 514,800.00 บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2023-10-04
42 จ้าเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในส่วนของอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน
กองอาคารสถานที่
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.4/2567 600,600.00 บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2023-10-04
43 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัยพ์สินของมหาวิทยาลัยนเรศวร
กองอาคารสถานที่
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.3/2567 4,633,200.00 บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2023-10-04
44 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน
กองอาคารสถานที่
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.2/2567 5,316,636.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาเซอร์วิส 2559 2023-10-06
45 จ้างบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566) จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง รด.1/2567 2,418,650.00 บาท บริษัท เจ เอ็มไพร์ จำกัด 2023-10-06
# ชื่อรายการตามสัญญา วิธีจัดหา เลขที่สัญญา วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่ลงนามตามสัญญา