AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

ประกาศร่าง TOR

ค้นหาเอกสาร

รายการเอกสาร

# ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1 ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
14,517,390.00 บาท 2023-09-08 2023-09-13
2 ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
6,801,200.00 บาท 2023-11-28 2023-12-01
3 ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
4,815,000.00 บาท 2023-11-30 2023-12-06
# ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์