AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-03-25

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,213,500.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049164811
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ ของสำนักหอสมุด
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-25
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-07-02

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,213,500.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049164811
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ ของสำนักหอสมุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-07-05
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157 หรือ 0-5596-2666
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-07-02
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม