AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาเอกสาร

รายการเอกสาร

# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา เลขที่โครงการ เลขที่เอกสาร งบประมาณ วันที่ขอรับเอกสาร วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร วันที่ยื่นเสนอราคา
1 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66089615003 14,517,390.00 บาท 2023-09-18 2023-10-04 2023-10-05
2 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109013942 4,486,500.00 บาท 2023-10-16 2023-10-24 2023-10-25
3 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099662337 2,316,347.00 บาท 2023-10-16 2023-10-24 2023-10-25
4 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099656686 1,207,170.00 บาท 2023-10-18 2023-10-26 2023-10-27
5 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109199211 622,000.00 บาท 2023-11-02 2023-11-09 2023-11-10
6 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099030362 รด.3/2567 622,000.00 บาท 2023-09-19 2023-09-26 2023-09-27
7 ประกาศประกวดราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภาควิชานิติเวชศาสตร์) จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66089727828 รด.2/2567 685,150.00 บาท 2023-09-18 2023-09-25 2023-09-26
8 ประกาศประกวดราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 353,443 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099313387 รด.4/2567 2,997,196.64 บาท 2023-09-25 2023-10-02 2023-10-03
9 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099320782 รด.5/2567 1,200,000.00 บาท 2023-09-29 2023-10-08 2023-10-09
10 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099520000 รด.6/2567 1,405,229.00 บาท 2023-10-05 2023-10-15 2023-10-16
11 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109044458 รด.11/2567 2,118,600.00 บาท 2023-11-14 2023-11-21 2023-11-22
12 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109218455 รด.12/2567 2,299,500.00 บาท 2023-11-14 2023-11-21 2023-11-22
13 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119044296 รด.13/2567 1,405,229.00 บาท 2023-11-16 2023-11-23 2023-11-24
14 ประกาศประกวดราคา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109384023 รด.18/2567 2,100,000.00 บาท 2023-11-29 2024-01-05 2024-01-08
15 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119038594 รด.14/2567 2,720,000.00 บาท 2023-11-28 2023-12-06 2023-12-07
16 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119203447 รด.15/2567 1,750,000.00 บาท 2023-11-28 2023-11-06 2023-11-07
17 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดการดูกกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109216739 รด.19/2567 600,000.00 บาท 2023-11-30 2023-12-11 2023-12-12
# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา เลขที่โครงการ เลขที่เอกสาร งบประมาณ วันที่ขอรับเอกสาร วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร วันที่ยื่นเสนอราคา