AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาเอกสาร

รายการเอกสาร

# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา เลขที่โครงการ เลขที่เอกสาร งบประมาณ วันที่ขอรับเอกสาร วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร วันที่ยื่นเสนอราคา
1 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66089615003 รด.1/2567 14,517,390.00 บาท 2023-09-18 2023-10-04 2023-10-05
2 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109013942 รด.7/2567 4,486,500.00 บาท 2023-10-16 2023-10-24 2023-10-25
3 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099662337 รด.8/2567 2,316,347.00 บาท 2023-10-16 2023-10-24 2023-10-25
4 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099656686 รด.9/2567 1,207,170.00 บาท 2023-10-18 2023-10-26 2023-10-27
5 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109199211 รด.10/2567 622,000.00 บาท 2023-11-02 2023-11-09 2023-11-10
6 ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099030362 รด.3/2567 622,000.00 บาท 2023-09-19 2023-09-26 2023-09-27
7 ประกาศประกวดราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภาควิชานิติเวชศาสตร์) จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66089727828 รด.2/2567 685,150.00 บาท 2023-09-18 2023-09-25 2023-09-26
8 ประกาศประกวดราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 353,443 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099313387 รด.4/2567 2,997,196.64 บาท 2023-09-25 2023-10-02 2023-10-03
9 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099320782 รด.5/2567 1,200,000.00 บาท 2023-09-29 2023-10-08 2023-10-09
10 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099520000 รด.6/2567 1,405,229.00 บาท 2023-10-05 2023-10-15 2023-10-16
11 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109044458 รด.11/2567 2,118,600.00 บาท 2023-11-14 2023-11-21 2023-11-22
12 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109218455 รด.12/2567 2,299,500.00 บาท 2023-11-14 2023-11-21 2023-11-22
13 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119044296 รด.13/2567 1,405,229.00 บาท 2023-11-16 2023-11-23 2023-11-24
14 ประกาศประกวดราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109384023 รด.18/2567 2,100,000.00 บาท 2023-11-29 2024-01-05 2024-01-08
15 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119038594 รด.14/2567 2,720,000.00 บาท 2023-11-28 2023-12-06 2023-12-07
16 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119203447 รด.15/2567 1,750,000.00 บาท 2023-11-28 2023-11-06 2023-11-07
17 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109216739 รด.19/2567 600,000.00 บาท 2023-11-30 2023-12-11 2023-12-12
18 ประกาศประกวดราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119428882 รด.20/2567 750,000.00 บาท 2023-12-04 2023-12-13 2023-12-14
19 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119050188 รด.16/2567 6,801,200.00 บาท 2023-12-13 2023-12-27 2023-12-28
20 ประกาศประกวดราคา เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119105223 รด.17/2567 4,815,000.00 บาท 2023-12-13 2023-12-20 2023-12-21
21 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำและอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119431486 รด.22/2567 3,768,934.27 บาท 2023-12-13 2023-12-20 2023-12-21
22 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablet จำนวน 260,000 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119445613 รด.25/2567 2,495,454.00 บาท 2023-12-15 2023-12-22 2023-12-25
23 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดส่องตรวจกล่องเสียงและใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129071145 รด.27/2567 595,669.00 บาท 2023-12-20 2023-12-27 2023-12-28
24 ประกาศประกวดราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 9,000 รีม ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129146160 งปม.1/2567 813,060.00 บาท 2023-12-20 2023-12-28 2024-01-02
25 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง student center พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119080136 รด.24/2567 3,200,000.00 บาท 2023-12-15 2023-12-22 2023-12-25
26 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องมือปั่นย่อยก้อนเนื้อภายในโพรงมดลูกพร้อม เครื่องควบคุมแรงดูดและชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129006435 รด.28/2567 4,700,000.00 บาท 2023-12-21 2023-12-28 2024-01-02
27 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 111 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119446059 รด.29/2567 4,808,351.00 บาท 2023-12-21 2023-12-28 2024-01-02
28 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119369587 รด.23/2567 1,651,000.00 บาท 2023-12-25 2024-01-03 2024-01-04
29 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119275021 รด.21/2567 1,409,400.00 บาท 2023-12-26 2024-01-04 2024-01-05
30 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129013875 รด.30/2567 1,000,000.00 บาท 2023-12-27 2024-01-05 2024-01-08
31 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119485574 รด.28/2567 928,800.00 บาท 2023-12-20 2023-12-27 2023-12-28
32 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Diacerein 50 mg capsule จำนวน 450,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129248269 รด.32/2567 4,815,000.00 บาท 2024-01-03 2024-01-10 2024-01-11
33 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129245456 รด.33/2567 4,879,200.00 บาท 2024-01-03 2024-01-10 2024-01-11
34 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Teriparatide 20 mcg/doses injection (2.4 ml) จำนวน 330 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129303871 รด.34/2567 4,855,125.00 บาท 2024-01-03 2024-01-10 2024-01-11
35 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119213266 รด.35/2567 20,251,600.00 บาท 2024-01-10 2024-01-24 2024-01-25
36 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129126379 รด.37/2567 5,100,000.00 บาท 2024-01-11 2024-01-25 2024-01-26
37 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129119193 รด.38/2567 7,000,000.00 บาท 2024-01-11 2024-01-25 2024-01-26
38 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119466766 รด.31/2567 9,388,000.00 บาท 2024-01-15 2024-01-29 2024-01-30
39 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 109 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119445807 รด.36/2567 14,072,868.00 บาท 2024-01-17 2024-02-02 2024-02-05
40 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ของกองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019233426 รด.40/2567 3,072,300.00 บาท 2024-01-23 2024-01-30 2024-01-31
41 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาตจ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019260265 รด.41/2567 2,720,000.00 บาท 2024-02-01 2024-02-08 2024-02-09
42 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66129296893 รด.42/2567 2,299,500.00 บาท 2024-02-02 2024-02-09 2024-02-12
43 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019439714 รด.43/2567 675,000.00 บาท 2024-02-09 2024-02-16 2024-02-19
44 ประกาศประกวดราคา เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019449636 รด.44/2567 4,815,000.00 บาท 2024-02-13 2024-02-20 2024-02-21
45 ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงจอดรถเดิมผิวลูกรังเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019544270 รด.45/2567 3,859,909.20 บาท 2024-02-14 2024-02-21 2024-02-22
46 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019415381 รด.46/2567 687,650.00 บาท 2024-02-22 2024-03-01 2024-03-04
47 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019260347 รด.47/2567 1,358,000.00 บาท 2024-02-29 2024-03-07 2024-03-08
48 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019392378 รด.48/2567 2,657,050.00 บาท 2024-03-01 2024-03-08 2024-03-11
49 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029051461 รด.51/2567 3,595,200.00 บาท 2024-03-12 2024-03-19 2024-03-20
50 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029354950 รด.50/2567 4,000,000.00 บาท 2024-03-12 2024-03-19 2024-03-20
51 ประกาศประกวดราคา ซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ จำนวน 600,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029107407 รด.52/2567 1,320,000.00 บาท 2024-03-14 2024-03-21 2024-03-22
52 ประกาศประกวดราคา จ้างทำโปรแกรมระบบสารสนเทศบันทึกทางการพยาบาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019261310 รด.53/2567 1,430,000.00 บาท 2024-03-14 2024-03-21 2024-03-22
53 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029150199 รด.54/2567 2,247,000.00 บาท 2024-03-14 2024-03-21 2024-03-22
54 ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029380638 งปม.2/2567 8,000,000.00 บาท 2024-03-19 2024-03-22 2024-03-25
55 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin 25 mg soft capsule จำนวน 320,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029513730 รด.55/2567 4,108,800.00 บาท 2024-03-22 2024-03-29 2024-04-01
56 ประกาศประกวดราคา ระบบตู้สาขา IP PBX มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029287768 รด.56/2567 5,140,000.00 บาท 2024-03-27 2024-04-03 2024-04-04
57 ประกาศประกวดราคา ซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029152360 รด.58/2567 2,999,300.00 บาท 2024-04-02 2024-04-10 2024-04-11
58 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039429389 รด.60/2567 740,000.00 บาท 2024-04-03 2024-04-11 2024-04-17
59 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039182360 รด.61/2567 675,000.00 บาท 2024-04-05 2024-04-18 2024-04-19
60 ประกาศประกวดราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109338146 รด.57/2567 1,000,000.00 บาท 2024-04-03 2024-04-11 2024-04-17
61 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต อาคาร ๑ จำนวน ๑ งาน
กองกิจการนิสิต
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039405612 รด.62/2567 8,000,000.00 บาท 2024-04-09 2024-04-29 2024-04-30
62 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไป สำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039543203 รด.63/2567 3,211,900.00 บาท 2024-04-09 2024-04-26 2024-04-29
63 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039320023 งปม.4/2567 4,756,800.00 บาท 2024-04-10 2024-04-22 2024-04-23
64 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดกรองแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039317055 งปม.5/2567 2,500,000.00 บาท 2024-04-10 2024-04-22 2024-04-23
65 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยระดับโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039317658 งปม.6/2567 7,000,000.00 บาท 2024-04-10 2024-04-22 2024-04-23
66 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อต่อผลิตภัณฑ์กันแดดของผิวหนัง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039501185 งปม.7/2567 749,000.00 บาท 2024-04-10 2024-04-22 2024-04-23
67 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ำที่ระเหยออกจากผิวระบบต่อหัววัดเพิ่มได้ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039550459 งปม.8/2567 535,000.00 บาท 2024-04-10 2024-04-22 2024-04-23
68 ประกาศประกวดราคา ซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ พร้อมชุดโปรแกรมสำเร็จรูปและประมวลผลการฝึกสถานการณ์จำลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039353663 งปม.3/2567 10,500,000.00 บาท 2024-04-11 2024-04-23 2024-04-24
69 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 120 เครื่อง ของคณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039360812 รด.59/2567 3,382,560.00 บาท 2024-04-11 2024-04-23 2024-04-24
70 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความหนืด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039543804 งปม.9/2567 812,000.00 บาท 2024-04-11 2024-04-23 2024-04-24
71 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039302749 งปม.10/2567 2,144,000.00 บาท 2024-04-11 2024-04-23 2024-04-24
72 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029432683 รด.49/2567 651,700.00 บาท 2024-04-17 2024-04-24 2024-04-25
73 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ปราบไตรจักร ๒ จำนวน ๑ งาน
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019153687 รด.39/2567 624,600.00 บาท 2024-01-15 2024-01-22 2024-01-23
74 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ (ครั้งที่ ๒)
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109338146 1,000,000.00 บาท 2024-04-03 2024-04-10 2024-04-17
75 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจลและเมมเบรน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049044391 งปม.11/2567 2,200,000.00 บาท 2024-04-23 2024-04-30 2024-05-01
76 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและรื้อถอนอาคารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่
กองการบริหารงานบุคคล
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039253521 รด.65/2567 3,771,864.78 บาท 2024-04-23 2024-05-02 2024-05-03
77 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดด้ามสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับกรอกระดูกแอ่งน้ำตา จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049184891 รด.66/2567 1,200,000.00 บาท 2024-04-25 2024-05-02 2024-05-03
78 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039495788 รด.67/2567 10,000,000.00 บาท 2024-04-25 2024-05-13 2024-05-14
79 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ED2 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049263127 รด.69/2567 4,800,000.00 บาท 2024-04-30 2024-05-08 2024-05-09
80 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Platform) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049250715 รด.70/2567 2,000,000.00 บาท 2024-05-09 2024-05-17 2024-05-20
81 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049176601 งปม.12/2567 3,000,000.00 บาท 2024-05-13 2024-05-20 2024-05-21
82 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดช่วยผ่าตัดทางศัลยกรรมระบบประสาทและระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049203721 รด.71/2567 4,200,000.00 บาท 2024-05-13 2024-05-20 2024-05-21
83 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049372618 รด.72/2567 2,247,000.00 บาท 2024-05-13 2024-05-20 2024-05-21
84 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดทดสอบวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67059024406 งแม.16/2567 3,200,000.00 บาท 2024-05-15 2024-05-20 2024-05-21
85 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดระบบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049475089 งปม.17/2567 3,340,000.00 บาท 2024-05-16 2024-05-21 2024-05-23
86 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67059022038 งปม.18/2567 2,247,000.00 บาท 2024-05-20 2024-05-28 2024-05-29
87 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049466119 งปม.19/2567 4,000,000.00 บาท 2024-05-20 2024-05-28 2024-05-29
88 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยในส่วนของอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66119158131 รด.80/2567 1,226,400.00 บาท 2024-05-21 2024-05-29 2024-05-30
89 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องปิดแผ่นแก้วลงบนสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
สำนักงานอธิการบดี
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049356692 งปม.21/2567 1,398,000.00 บาท 2024-05-21 2024-05-29 2024-05-30
90 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67029211453 รด.81/2567 4,450,000.00 บาท 2024-05-23 2024-05-30 2024-05-31
91 ประกาศประกวดราคา ซื้อระบบเครื่องปรับอากาศท่อน้ำเย็นโรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039495019 งปม.13/2567 5,760,000.00 บาท 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-04
92 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องถ่ายภาพโครงสร้างของเซลล์ระดับนาโนแบบสามมิติ เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟีร่วมกับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดควบคุมสภาวะการทดสอบและโปรแกรมประมวลผล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049351830 งปม.15/2567 6,800,000.00 บาท 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-04
93 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049128125 รด.73/2567 4,985,000.00 บาท 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-04
94 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67039198987 รด.83/2567 4,080,000.00 บาท 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-04
95 ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง 67049371745 งปม.14/2567 8,000,000.00 บาท 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-04
96 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์และผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049179284 รด.74/2567 5,500,000.00 บาท 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-04
97 ประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผ่าตัดตาชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67049157039 รด.75/2567 800,000.00 บาท 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-04
98 ประกาศประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67019277502 รด.82/2567 2,702,000.00 บาท 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-04
# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา เลขที่โครงการ เลขที่เอกสาร งบประมาณ วันที่ขอรับเอกสาร วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร วันที่ยื่นเสนอราคา