AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-11-24

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 750,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119428882
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-24
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-12-01

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 750,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119428882
ชื่อประกาศ จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
วงเงินราคากลาง 750,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-12-01
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-12-04

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 750,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119428882
ชื่อประกาศ จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
วงเงินราคากลาง 750,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.20/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2023-12-04
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2023-12-13
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2023-12-14
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1451 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-12-04
ไฟล์ประกาศ
1736.301 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 750,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119428882
ชื่อประกาศ จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ
2023-12-26

ประกาศยกเลิก

ชื่อประกาศ จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
เหตุผลการยกเลิก มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
ไฟล์ประกาศ
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-12-26