AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

ประกาศราคากลาง

ค้นหาเอกสาร

รายการเอกสาร

# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา เลขที่เอกสาร เลขที่โครงการ ราคากลาง วันที่อนุมัติราคากลาง
1 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66089615003 14,517,390.00 บาท 2023-09-07
2 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109013942 4,486,500.00 บาท 2023-10-12
3 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099662337 2,316,347.00 บาท 2023-10-12
4 ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66099656686 1,207,170.00 บาท 2023-10-17
5 ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109199211 622,000.00 บาท 2023-11-02
6 ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.3/2567 66099030362 622,000.00 บาท 2023-09-19
7 ประกาศราคากลาง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภาควิชานิติเวชศาสตร์) จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.2/2567 66089727828 685,150.00 บาท 2023-09-18
8 ประกาศราคากลาง ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 353,443 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.4/2567 66099313387 2,997,196.64 บาท 2023-09-21
9 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.5/2567 66099320782 1,200,000.00 บาท 2023-09-28
10 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.6/2567 66099520000 1,405,229.00 บาท 2023-10-04
11 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.11/2567 66109044458 2,118,600.00 บาท 2023-11-13
12 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.12/2567 66109218455 2,299,500.00 บาท 2023-11-13
13 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.13/2567 66119044296 1,405,229.00 บาท 2023-11-15
14 ประกาศราคากลาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.18/2567 66109384023 2,100,000.00 บาท 2023-11-27
15 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.14/2567 66119038594 2,720,000.00 บาท 2023-11-27
16 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.15/2567 66119203447 1,750,000.00 บาท 2023-11-27
17 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดการดูกกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.19/2567 66109216739 600,000.00 บาท 2023-11-29
# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา เลขที่เอกสาร เลขที่โครงการ ราคากลาง วันที่อนุมัติราคากลาง