AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

ประกาศราคากลาง

ค้นหาเอกสาร

รายการเอกสาร

# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา เลขที่เอกสาร เลขที่โครงการ ราคากลาง วันที่อนุมัติราคากลาง
1 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.1/2567 66089615003 14,517,390.00 บาท 2023-09-07
2 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.7/2567 66109013942 4,486,500.00 บาท 2023-10-12
3 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.8/2567 66099662337 2,316,347.00 บาท 2023-10-12
4 ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.9/2567 66099656686 1,207,170.00 บาท 2023-10-17
5 ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.10/2567 66109199211 622,000.00 บาท 2023-11-02
6 ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.3/2567 66099030362 622,000.00 บาท 2023-09-19
7 ประกาศราคากลาง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ภาควิชานิติเวชศาสตร์) จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.2/2567 66089727828 685,150.00 บาท 2023-09-18
8 ประกาศราคากลาง ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 353,443 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.4/2567 66099313387 2,997,196.64 บาท 2023-09-21
9 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.5/2567 66099320782 1,200,000.00 บาท 2023-09-28
10 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.6/2567 66099520000 1,405,229.00 บาท 2023-10-04
11 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.11/2567 66109044458 2,118,600.00 บาท 2023-11-13
12 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.12/2567 66109218455 2,299,500.00 บาท 2023-11-13
13 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.13/2567 66119044296 1,405,229.00 บาท 2023-11-15
14 ประกาศราคากลาง ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.18/2567 66109384023 2,100,000.00 บาท 2023-11-27
15 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.14/2567 66119038594 2,720,000.00 บาท 2023-11-27
16 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.15/2567 66119203447 1,750,000.00 บาท 2023-11-27
17 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.19/2567 66109216739 600,000.00 บาท 2023-11-29
18 ประกาศราคากลาง จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 6,000 ปก ของกองบริการการศึกษา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.20/2567 66119428882 750,000.00 บาท 2023-12-01
19 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.16/2567 66119050188 6,801,200.00 บาท 2023-11-27
20 ประกาศราคากลาง เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.17/2567 66119105223 4,815,000.00 บาท 2023-11-28
21 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องน้ำและอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.22/2567 66119431486 3,972,489.29 บาท 2023-11-17
22 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ยา Levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablet จำนวน 260,000 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.25/2567 66119445613 2,496,000.00 บาท 2023-12-14
23 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดส่องตรวจกล่องเสียงและใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.27/2567 66129071145 595,669.00 บาท 2023-12-19
24 ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 9,000 รีม ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.1/2567 66129146160 812,970.00 บาท 2023-12-19
25 ประกาศราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง student center พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.24/2567 66119080136 3,381,622.50 บาท 2023-11-29
26 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเครื่องมือปั่นย่อยก้อนเนื้อภายในโพรงมดลูกพร้อม เครื่องควบคุมแรงดูดและชุดเครื่องมือปั่นย่อยชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.28/2567 66129006435 4,700,000.00 บาท 2023-12-20
27 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 111 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.29/2567 66119446059 4,808,351.00 บาท 2023-12-20
28 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.23/2567 66119369587 1,651,000.00 บาท 2023-12-13
29 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.21/2567 66119275021 1,409,400.00 บาท 2023-12-12
30 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.30/2567 66129013875 1,000,000.00 บาท 2023-12-26
31 ประกาศราคากลาง ประกาศประกวดราคา ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.28/2567 66119485574 928,800.00 บาท 2023-12-18
32 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ยา Diacerein 50 mg capsule จำนวน 450,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.32/2567 66129248269 4,815,000.00 บาท 2023-12-28
33 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.33/2567 66129245456 4,879,200.00 บาท 2023-12-28
34 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ยา Teriparatide 20 mcg/doses injection (2.4 ml) จำนวน 330 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.34/2567 66129303871 4,855,125.00 บาท 2023-12-28
35 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.35/2567 66119213266 20,251,600.00 บาท 2023-12-26
36 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.37/2567 66129126379 5,107,677.40 บาท 2023-11-28
37 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตซอล จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.38/2567 66129119193 8,356,777.07 บาท 2023-11-28
38 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.31/2567 66119466766 9,388,000.00 บาท 2024-01-02
39 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 109 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.36/2567 66119445807 14,072,868.00 บาท 2024-01-03
40 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ของกองกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.40/2567 67019233426 3,095,400.00 บาท 2024-01-22
41 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาตจ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.41/2567 67019260265 2,720,000.00 บาท 2024-02-01
42 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.42/2567 66129296893 2,299,500.00 บาท 2024-02-02
43 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.43/2567 67019439714 675,000.00 บาท 2024-02-08
44 ประกาศราคากลาง เช่าบริการระบบป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมวงจรเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.44/2567 67019449636 4,815,000.00 บาท 2024-02-12
45 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงจอดรถเดิมผิวลูกรังเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.45/2567 67019544270 3,873,579.04 บาท 2024-01-15
46 ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.46/2567 67019415381 533,015.00 บาท 2024-02-20
47 ประกาศราคากลาง ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.47/2567 67019260347 1,358,000.00 บาท 2024-02-16
48 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.48/2567 67019392378 2,657,050.00 บาท 2024-02-29
49 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.51/2567 67029051461 3,595,200.00 บาท 2024-03-08
50 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.50/2567 67029354950 4,000,000.00 บาท 2024-03-08
51 ประกาศราคากลาง ซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ จำนวน 600,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.52/2567 67029107407 1,320,000.00 บาท 2024-03-12
52 ประกาศราคากลาง จ้างทำโปรแกรมระบบสารสนเทศบันทึกทางการพยาบาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.53/2567 67019261310 1,430,000.00 บาท 2024-03-12
53 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.54/2567 67029150199 2,247,000.00 บาท 2024-03-13
54 ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.2/2567 67029380638 8,000,000.00 บาท 2024-03-06
55 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin 25 mg soft capsule จำนวน 320,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.55/2567 67029513730 7,603,200.00 บาท 2024-03-21
56 ประกาศราคากลาง ระบบตู้สาขา IP PBX มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ระบบ ของกองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.56/2567 67029287768 5,140,000.00 บาท 2024-03-26
57 ประกาศราคากลาง ซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.58/2567 67029152360 2,999,325.00 บาท 2024-04-01
58 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.60/2567 67039429389 767,863.94 บาท 2024-03-12
59 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.61/2567 67039182360 675,000.00 บาท 2024-04-04
60 ประกาศราคากลาง ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.57/2567 66109338146 1,000,000.00 บาท 2023-11-03
61 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต อาคาร ๑ จำนวน ๑ งาน
กองกิจการนิสิต
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.62/2567 67039405612 8,055,613.35 บาท 2024-03-13
62 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไป สำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.63/2567 67039543203 3,239,202.41 บาท 2024-04-04
63 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.4/2567 67039320023 4,756,800.00 บาท 2024-04-09
64 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดกรองแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.5/2567 67039317055 2,500,000.00 บาท 2024-04-09
65 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยระดับโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.6/2567 67039317658 7,000,000.00 บาท 2024-04-09
66 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อต่อผลิตภัณฑ์กันแดดของผิวหนัง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.7/2567 67039501185 749,000.00 บาท 2024-04-10
67 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ำที่ระเหยออกจากผิวระบบต่อหัววัดเพิ่มได้ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.8/2567 67039550459 535,000.00 บาท 2024-04-10
68 ประกาศราคากลาง ซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ พร้อมชุดโปรแกรมสำเร็จรูปและประมวลผลการฝึกสถานการณ์จำลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.3/2567 67039353663 10,500,000.00 บาท 2024-04-01
69 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 120 เครื่อง ของคณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.59/2567 67039360812 3,382,560.00 บาท 2024-04-01
70 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดความหนืด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.9/2567 67039543804 812,000.00 บาท 2024-04-10
71 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.10/2567 67039302749 2,144,000.00 บาท 2024-04-10
72 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.49/2567 67029432683 651,700.00 บาท 2024-03-04
73 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ปราบไตรจักร ๒ จำนวน ๑ งาน
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.39/2567 67019153687 6,350,523.50 บาท 2023-12-18
74 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ (ครั้งที่ ๒)
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66109338146 1,000,000.00 บาท 2023-11-03
75 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจลและเมมเบรน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.11/2567 67049044391 2,200,000.00 บาท 2024-04-22
76 ประกาศราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและรื้อถอนอาคารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่
กองการบริหารงานบุคคล
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.65/2567 67039253521 3,943,366.83 บาท 2024-04-03
77 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดด้ามสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับกรอกระดูกแอ่งน้ำตา จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.66/2567 67049184891 1,200,000.00 บาท 2024-04-23
78 ประกาศราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.67/2567 67039495788 10,000,000.00 บาท 2024-04-22
79 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ED2 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.69/2567 67049263127 4,882,363.18 บาท 2024-04-01
80 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Platform) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.70/2567 67049250715 1,842,540.00 บาท 2024-05-08
81 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.12/2567 67049176601 3,000,000.00 บาท 2024-05-09
82 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดช่วยผ่าตัดทางศัลยกรรมระบบประสาทและระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.71/2567 67049203721 4,200,000.00 บาท 2024-05-09
83 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.72/2567 67049372618 2,247,000.00 บาท 2024-05-09
84 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งแม.16/2567 67059024406 3,200,000.00 บาท 2024-05-14
85 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดระบบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.17/2567 67049475089 3,340,000.00 บาท 2024-05-15
86 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.18/2567 67059022038 2,247,000.00 บาท 2024-05-17
87 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.19/2567 67049466119 4,000,000.00 บาท 2024-05-17
88 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยในส่วนของอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.80/2567 66119158131 1,226,400.00 บาท 2024-05-20
89 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปิดแผ่นแก้วลงบนสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
สำนักงานอธิการบดี
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.21/2567 67049356692 1,398,000.00 บาท 2024-05-20
90 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.81/2567 67029211453 4,450,000.00 บาท 2024-05-21
91 ประกาศราคากลาง ซื้อระบบเครื่องปรับอากาศท่อน้ำเย็นโรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.13/2567 67039495019 5,760,000.00 บาท 2024-05-09
92 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเครื่องถ่ายภาพโครงสร้างของเซลล์ระดับนาโนแบบสามมิติ เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟีร่วมกับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดควบคุมสภาวะการทดสอบและโปรแกรมประมวลผล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.15/2567 67049351830 6,800,000.00 บาท 2024-05-13
93 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.73/2567 67049128125 4,985,000.00 บาท 2024-05-09
94 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.83/2567 67039198987 4,080,000.00 บาท 2024-05-23
95 ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง งปม.14/2567 67049371745 8,000,000.00 บาท 2024-05-09
96 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์และผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.74/2567 67049179284 5,500,000.00 บาท 2024-05-09
97 ประกาศราคากลาง ซื้อเตียงผ่าตัดตาชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.75/2567 67049157039 800,000.00 บาท 2024-05-13
98 ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.82/2567 67019277502 2,702,000.00 บาท 2024-05-23
99 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติเฟอโรอิเล็กทริกขั้นสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.20/2567 67059023902 19,000,000.00 บาท 2024-05-14
100 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและสำนักงานอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.85/2567 67059198796 4,906,487.95 บาท 2024-05-02
101 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 งาน
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.84/2567 67059149335 780,370.80 บาท 2024-04-29
102 ประกาศราคากลาง ซื้อตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 940 ลิตร พร้อมระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ จำนวน 13 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.77/2567 67049299422 1,163,500.00 บาท 2024-05-16
103 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.26/2567 67049299662 780,000.00 บาท 2024-05-30
104 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเครื่องบันทึกกระแสไฟฟ้าระดับเซลล์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.22/2567 67049081684 11,200,000.00 บาท 2024-05-23
105 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดและติดตามความเร็วของเลือดในหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.27/2567 67059116515 3,000,000.00 บาท 2024-05-31
106 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์เทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.87/2567 67059297719 814,127.28 บาท 2024-05-09
107 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารพันธุกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.23/2567 67059079130 20,000,000.00 บาท 2024-05-17
108 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิดความละเอียดสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.24/2567 67059137509 32,000,000.00 บาท 2024-05-17
109 ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์เก็บภาพระดับซูเปอร์เรโซลูชัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง งปม.25/2567 67059145199 22,000,000.00 บาท 2024-05-17
110 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.89/2567 67059456603 1,428,059.20 บาท 2024-05-09
111 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องสูบสารเคมีชนิดอัตราการไหลต่ำ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.28/2567 67049192119 847,600.00 บาท 2024-05-30
112 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.86/2567 67049202782 5,300,000.00 บาท 2024-05-23
113 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องเขย่าสาร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
สำนักงานอธิการบดี
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.30/2567 67049329796 660,000.00 บาท 2024-05-29
114 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.33/2567 67059507048 8,940,334.52 บาท 2024-05-20
115 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดวัดความดันทางหางหนูทดลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
สำนักงานอธิการบดี
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.32/2567 67049347804 1,980,000.00 บาท 2024-06-05
116 ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ประจุและคายประจุสำหรับแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.29/2567 67039305351 1,011,800.00 บาท 2024-05-30
117 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร NDIR วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.90/2567 67049374121 1,923,764.81 บาท 2024-05-09
118 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.91/2567 5,107,677.40 บาท 2024-05-09
119 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.34/2567 67059528383 3,200,000.00 บาท 2024-06-07
120 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะศึกษาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.94/2567 67059568478 767,863.94 บาท 2024-05-15
121 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยระดับโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
คณะเภสัชศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.36/2567 67059413761 7,000,000.00 บาท 2024-06-11
122 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของคณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รด.88/2567 67049325527 2,331,180.00 บาท 2024-05-31
123 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม.35/2567 67049255493 3,550,000.00 บาท 2024-06-05
# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา เลขที่เอกสาร เลขที่โครงการ ราคากลาง วันที่อนุมัติราคากลาง