AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-03-25

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,163,500.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049299422
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 940 ลิตร พร้อมระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ จำนวน 13 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-25
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-16

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,163,500.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049299422
ชื่อประกาศ ซื้อตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 940 ลิตร พร้อมระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ จำนวน 13 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-05-21
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157 หรือ 0-5596-7924
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-16
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-16

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,163,500.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049299422
ชื่อประกาศ ซื้อตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 940 ลิตร พร้อมระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ จำนวน 13 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,163,500.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-05-16
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-31

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,163,500.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049299422
ชื่อประกาศ ซื้อตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 940 ลิตร พร้อมระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ จำนวน 13 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,163,500.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.77/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-05-31
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-10
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-06-11
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1149
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-31
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,163,500.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049299422
ชื่อประกาศ ซื้อตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 940 ลิตร พร้อมระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ จำนวน 13 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ