AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-11-24

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 3,859,909.20 บาท
เลขที่โครงการ 67019544270
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ปรับปรุงจอดรถเดิมผิวลูกรังเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-24
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-01-15

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 3,859,909.20 บาท
เลขที่โครงการ 67019544270
ชื่อประกาศ ปรับปรุงจอดรถเดิมผิวลูกรังเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วงเงินราคากลาง 3,873,579.04 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-01-15
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-02-14

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 3,859,909.20 บาท
เลขที่โครงการ 67019544270
ชื่อประกาศ ปรับปรุงจอดรถเดิมผิวลูกรังเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วงเงินราคากลาง 3,873,579.04 บาท
เลขที่เอกสาร รด.45/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-02-14
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-02-21
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-02-22
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1452 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-02-14
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 3,859,909.20 บาท
เลขที่โครงการ 67019544270
ชื่อประกาศ ปรับปรุงจอดรถเดิมผิวลูกรังเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ