AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-10-18

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109216739
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-10-18
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-11-29

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109216739
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วงเงินราคากลาง 600,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-11-29
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-11-30

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109216739
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วงเงินราคากลาง 600,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.19/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2023-11-30
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2023-12-11
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2023-12-12
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-30
ไฟล์ประกาศ
1447.538 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 600,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109216739
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในช่วงตามองเห็น จำนวน 4 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 590.00 บาท 2024-01-03
ไฟล์ประกาศ