AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-10-30

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,300,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049202782
แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-10-30
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-23

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,300,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049202782
ชื่อประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-05-29
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-4014 , 0-5596-1157
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-23
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-23

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,300,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049202782
ชื่อประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
วงเงินราคากลาง 5,300,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-05-23
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-05

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,300,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049202782
ชื่อประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
วงเงินราคากลาง 5,300,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.86/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-06-05
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-11
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-06-12
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-4014 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-05
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,300,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049202782
ชื่อประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ