AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-05-07

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 11,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059123981
แหล่งเงิน เงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-07
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-25

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 11,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059123981
ชื่อประกาศ ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-06-28
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1451 , 0-5596-1157
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-25
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-21

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 11,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059123981
ชื่อประกาศ ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน
วงเงินราคากลาง 11,700,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-06-21
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-07-11

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 11,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059123981
ชื่อประกาศ ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน
วงเงินราคากลาง 11,700,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.106/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-07-11
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-07-23
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-07-24
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1451 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-07-11
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 11,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059123981
ชื่อประกาศ ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ งาน
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ