AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-08-29

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองบริการการศึกษา
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,100,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109384023
แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-08-29
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-11-27

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองบริการการศึกษา
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,100,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109384023
ชื่อประกาศ ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
วงเงินราคากลาง 2,100,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-11-27
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-11-28

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองบริการการศึกษา
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,100,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109384023
ชื่อประกาศ ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
วงเงินราคากลาง 2,100,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.18/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2023-11-29
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-01-05
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-01-08
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1451 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-28
ไฟล์ประกาศ
2357.186 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองบริการการศึกษา
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,100,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109384023
ชื่อประกาศ ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ของกองบริการการศึกษา
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว 2,070,000.00 บาท 2024-04-11
บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว 2,070,000.00 บาท 2024-05-02
ไฟล์ประกาศ