AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-09-21

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ ซื้อ
งบประมาณ 1,405,229.00 บาท
เลขที่โครงการ 66099520000
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-09-21
ไฟล์ประกาศ
259.636 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-10-04

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ ซื้อ
งบประมาณ 1,405,229.00 บาท
เลขที่โครงการ 66099520000
ชื่อประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,405,229.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-10-04
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-10-05

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ ซื้อ
งบประมาณ 1,405,229.00 บาท
เลขที่โครงการ 66099520000
ชื่อประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,405,229.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.6/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2023-10-05
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2023-10-15
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2023-10-16
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-10-05
ไฟล์ประกาศ
2428.187 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม