AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-01-31

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
งบประมาณ 740,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059568478
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-01-31
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-15

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
งบประมาณ 740,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059568478
ชื่อประกาศ จ้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
วงเงินราคากลาง 767,863.94 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-05-15
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-11

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
งบประมาณ 740,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059568478
ชื่อประกาศ จ้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
วงเงินราคากลาง 767,863.94 บาท
เลขที่เอกสาร รด.94/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-06-11
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-18
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-06-19
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1149
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-11
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
งบประมาณ 740,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059568478
ชื่อประกาศ จ้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท นอร์ท วิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ของคณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 717.00 บาท 2024-07-04
ไฟล์ประกาศ