AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-02-07

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,011,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039305351
แหล่งเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้ออุปกรณ์ประจุและคายประจุสำหรับแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-02-07
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-30

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,011,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039305351
ชื่อประกาศ ซื้ออุปกรณ์ประจุและคายประจุสำหรับแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วงเงินราคากลาง 1,011,800.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-05-30
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-05

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,011,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039305351
ชื่อประกาศ ซื้ออุปกรณ์ประจุและคายประจุสำหรับแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วงเงินราคากลาง 1,011,800.00 บาท
เลขที่เอกสาร งปม.29/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-06-05
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-12
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-06-13
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-3181 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-05
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,011,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039305351
ชื่อประกาศ ซื้ออุปกรณ์ประจุและคายประจุสำหรับแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ