AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-11-24

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
วิธีการจัดหา
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
เลขที่โครงการ
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็ตพระนเรศวร (ศุนย์แสดงนิทรรศการ KNECC) พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-24
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงวงเงิน จากเดิม 1,800,000 บาท เป็น 1,431,900 บาท