AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-11-02

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 2,702,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019277502
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-02
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-23

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 2,702,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019277502
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,702,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-05-23
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-24

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 2,702,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019277502
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,702,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.82/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-05-24
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-05-31
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-06-04
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1149
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-24
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 2,702,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019277502
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ