AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-03-25

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059590666
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก และระบบปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนตามความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-25
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-07-01

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059590666
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก และระบบปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนตามความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,200,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-07-01
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-07-02

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059590666
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก และระบบปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนตามความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,200,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร งปม.44/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-07-02
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-07-09
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-07-10
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1149
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-07-02
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059590666
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก และระบบปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนตามความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ