AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-11-23

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 928,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119485574
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ประกาศประกวดราคา ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-23
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-12-18

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 928,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119485574
ชื่อประกาศ ประกาศประกวดราคา ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
วงเงินราคากลาง 928,800.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-12-18
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-12-20

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 928,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119485574
ชื่อประกาศ ประกาศประกวดราคา ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
วงเงินราคากลาง 928,800.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.28/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2023-12-20
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2023-12-27
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2023-12-28
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1451 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-12-20
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 928,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119485574
ชื่อประกาศ ประกาศประกวดราคา ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ
2024-05-01

ประกาศยกเลิก

ชื่อประกาศ ประกาศประกวดราคา ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 144 ลูก ของกองอาคารสถานที่
เหตุผลการยกเลิก ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ไฟล์ประกาศ
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-01