AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-12-28

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,657,050.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019392378
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-12-28
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-02-29

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,657,050.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019392378
ชื่อประกาศ ซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,657,050.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-02-29
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-03-01

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,657,050.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019392378
ชื่อประกาศ ซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,657,050.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.48/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-03-01
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-03-08
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-03-11
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-01
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,657,050.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019392378
ชื่อประกาศ ซื้อวัสดุ จำนวน 50 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด วัสดุ จำนวน 50 รายการ 2,142,000.00 บาท 2024-04-22
ไฟล์ประกาศ