AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-11-21

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองกลาง
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 13,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66129301927
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบเครือข่ายอุปกรณ์ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายผูกพัน
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ธันวา
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-21
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-04-02

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองกลาง
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 13,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66129301927
ชื่อประกาศ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบเครือข่ายอุปกรณ์ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-04-05
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1451 , 0-5596-1157
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-02
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม