AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-10-27

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,450,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049238409
แหล่งเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบสถานีประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับสำหรับรถไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้สู่เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า พร้อบอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๑ ชุด ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-10-27
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-04

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,450,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049238409
ชื่อประกาศ ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบสถานีประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับสำหรับรถไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้สู่เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า พร้อบอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๑ ชุด ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-06-07
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-4014, 0-5596-1157
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-04
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-31

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,450,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049238409
ชื่อประกาศ ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบสถานีประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับสำหรับรถไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้สู่เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า พร้อบอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๑ ชุด ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วงเงินราคากลาง 5,450,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-05-31
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-13

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,450,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049238409
ชื่อประกาศ ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบสถานีประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับสำหรับรถไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้สู่เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า พร้อบอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๑ ชุด ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วงเงินราคากลาง 5,450,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.93/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-06-13
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-20
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-06-21
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-4014 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-13
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 5,450,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049238409
ชื่อประกาศ ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบสถานีประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับสำหรับรถไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้สู่เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า พร้อบอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๑ ชุด ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ