AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-03-14

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,756,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039320023
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-14
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-04-09

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,756,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039320023
ชื่อประกาศ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์
วงเงินราคากลาง 4,756,800.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-04-09
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-04-10

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,756,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039320023
ชื่อประกาศ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์
วงเงินราคากลาง 4,756,800.00 บาท
เลขที่เอกสาร งปม.4/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-04-10
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-04-22
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-04-23
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-10
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,756,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67039320023
ชื่อประกาศ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 4,700,000.00 บาท 2024-05-15
ไฟล์ประกาศ