AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-11-13

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
งบประมาณ 48,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67069004054
แหล่งเงิน เงินรับฝากรายได้ กองทุนเงินนอกงบประมาณ แผนงานงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการวิจัย R2566A104 การยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน ๑ งาน ของสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-11-13
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-07

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
งบประมาณ 48,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67069004054
ชื่อประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน ๑ งาน ของสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-06-07
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1134 , 0-5596-1157
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-07
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-20

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
งบประมาณ 48,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67069004054
ชื่อประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน ๑ งาน ของสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินราคากลาง 51,959,364.14 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-05-20
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-14

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
งบประมาณ 48,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67069004054
ชื่อประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน ๑ งาน ของสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินราคากลาง 51,959,364.14 บาท
เลขที่เอกสาร รด.95/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-06-14
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-28
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-07-01
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1134 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-14
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
งบประมาณ 48,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67069004054
ชื่อประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำหรับยกระดับตำรายาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล จำนวน ๑ งาน ของสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ