AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-11-01

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,879,200.00 บาท
เลขที่โครงการ 66129245456
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-01
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-12-28

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,879,200.00 บาท
เลขที่โครงการ 66129245456
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 4,879,200.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-12-28
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-01-03

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,879,200.00 บาท
เลขที่โครงการ 66129245456
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 4,879,200.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.33/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-01-03
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-01-10
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-01-11
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-01-03
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 4,879,200.00 บาท
เลขที่โครงการ 66129245456
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg powder จำนวน 285,000 ซอง 4,879,200.00 บาท 2024-03-07
ไฟล์ประกาศ