AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-04-18

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 2,025,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059283761
แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว) จำนวน ๘๑ ชุด ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิทยาศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-18
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-10

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 2,025,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059283761
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว) จำนวน ๘๑ ชุด ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิทยาศาสตร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-06-13
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-3263 , 0-5596-1157
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-10
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม