AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-02-13

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 4,108,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029513730
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin 25 mg soft capsule จำนวน 320,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-02-13
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-03-21

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 4,108,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029513730
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin 25 mg soft capsule จำนวน 320,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 7,603,200.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-03-21
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-03-22

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 4,108,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029513730
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin 25 mg soft capsule จำนวน 320,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 7,603,200.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.55/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-03-22
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-03-29
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-04-01
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-22
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 4,108,800.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029513730
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin 25 mg soft capsule จำนวน 320,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด เวชภัณฑ์ยา Ciclosporin 25 mg soft capsule จำนวน 320,000 แคปซูล 4,108,800.00 บาท 2024-05-14
ไฟล์ประกาศ