AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-12-25

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 3,595,200.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029051461
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-12-25
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-03-08

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 3,595,200.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029051461
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 3,595,200.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-03-08
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-03-12

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 3,595,200.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029051461
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 3,595,200.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.51/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-03-12
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-03-19
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-03-20
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-12
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 3,595,200.00 บาท
เลขที่โครงการ 67029051461
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท เอฟเวอร์ฟร้อนท์ จำกัด ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ 2,308,000.00 บาท 2024-07-12
ไฟล์ประกาศ