AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-04-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049255493
แหล่งเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-17
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-05

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049255493
ชื่อประกาศ ซื้อชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
วงเงินราคากลาง 3,550,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-06-05
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-11

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049255493
ชื่อประกาศ ซื้อชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
วงเงินราคากลาง 3,550,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร งปม.35/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-06-11
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-18
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-06-19
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8690 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-11
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049255493
ชื่อประกาศ ซื้อชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ