AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-09-15

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ จ้าง
งบประมาณ 1,207,170.00 บาท
เลขที่โครงการ 66099656686
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-09-15
ไฟล์ประกาศ
169.619 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-10-17

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ จ้าง
งบประมาณ 1,207,170.00 บาท
เลขที่โครงการ 66099656686
ชื่อประกาศ จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,207,170.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-10-17
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-10-18

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ จ้าง
งบประมาณ 1,207,170.00 บาท
เลขที่โครงการ 66099656686
ชื่อประกาศ จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,207,170.00 บาท
เลขที่เอกสาร
วันที่ขอรับเอกสาร 2023-10-18
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2023-10-26
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2023-10-27
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-10-18
ไฟล์ประกาศ
1924.652 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม