AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-05-09

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างทำของ
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049250715
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Platform) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-09
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-08

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างทำของ
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049250715
ชื่อประกาศ จ้างเหมาบริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Platform) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,842,540.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-05-08
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-09

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างทำของ
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049250715
ชื่อประกาศ จ้างเหมาบริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Platform) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,842,540.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.70/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-05-09
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-05-17
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-05-20
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-09
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างทำของ
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049250715
ชื่อประกาศ จ้างเหมาบริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Platform) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ
2024-06-28

ประกาศยกเลิก

ชื่อประกาศ จ้างเหมาบริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Platform) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์
เหตุผลการยกเลิก รายละเอียดของงานไม่ครบถ้วนใส่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-28