AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-05-21

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,250,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059430765
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องขัดแผ่นรองฝ่าเท้าสำหรับงานทำรองเท้าและแผ่นรองฝ่าเท้า จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-21
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-13

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,250,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059430765
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องขัดแผ่นรองฝ่าเท้าสำหรับงานทำรองเท้าและแผ่นรองฝ่าเท้า จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,250,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-06-13
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-14

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,250,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059430765
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องขัดแผ่นรองฝ่าเท้าสำหรับงานทำรองเท้าและแผ่นรองฝ่าเท้า จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,250,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.99/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-06-14
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-21
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-06-24
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1149
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-14
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,250,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059430765
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องขัดแผ่นรองฝ่าเท้าสำหรับงานทำรองเท้าและแผ่นรองฝ่าเท้า จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ