AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-12-25

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างทำของ
งบประมาณ 1,430,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019261310
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ จ้างทำโปรแกรมระบบสารสนเทศบันทึกทางการพยาบาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-12-25
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-03-12

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างทำของ
งบประมาณ 1,430,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019261310
ชื่อประกาศ จ้างทำโปรแกรมระบบสารสนเทศบันทึกทางการพยาบาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,430,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-03-12
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-03-14

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างทำของ
งบประมาณ 1,430,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019261310
ชื่อประกาศ จ้างทำโปรแกรมระบบสารสนเทศบันทึกทางการพยาบาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 1,430,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.53/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-03-14
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-03-21
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-03-22
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-14
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างทำของ
งบประมาณ 1,430,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67019261310
ชื่อประกาศ จ้างทำโปรแกรมระบบสารสนเทศบันทึกทางการพยาบาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท พีไอดีพี โซลูชั่น จำกัด จ้างทำโปรแกรมระบบสารสนเทศบันทึกทางการพยาบาล พร้อมติดตั้ง 1,430,000.00 บาท 2024-05-17
ไฟล์ประกาศ