AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-04-22

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 2,331,180.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049325527
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของคณะสังคมศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายผูกพัน
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-22
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-04

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 2,331,180.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049325527
ชื่อประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของคณะสังคมศาสตร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-06-07
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157 หรือ 0-5596-1919
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-04
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-31

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 2,331,180.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049325527
ชื่อประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของคณะสังคมศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,331,180.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-05-31
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-12

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 2,331,180.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049325527
ชื่อประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของคณะสังคมศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,331,180.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.88/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-06-12
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-19
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-06-20
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1149
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-12
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
งบประมาณ 2,331,180.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049325527
ชื่อประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของคณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ