AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-03-28

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 780,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049299662
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อชุดเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-03-28
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-30

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 780,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049299662
ชื่อประกาศ ซื้อชุดเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์
วงเงินราคากลาง 780,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-05-30
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-31

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 780,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049299662
ชื่อประกาศ ซื้อชุดเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์
วงเงินราคากลาง 780,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร งปม.26/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-05-31
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-10
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-06-11
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1149
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-31
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 780,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049299662
ชื่อประกาศ ซื้อชุดเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ