AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-04-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059436092
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-17
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-20

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059436092
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,000,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-06-20
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-21

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059436092
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,000,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.101/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-06-21
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-28
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-07-01
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1149
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-21
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059436092
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ