AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-10-06

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,651,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119369587
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-10-06
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-12-13

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,651,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119369587
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2023-12-18
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157 หรือ 0-5596-1137
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-12-13
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-12-13

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,651,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119369587
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด
วงเงินราคากลาง 1,651,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-12-13
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-12-25

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,651,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119369587
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด
วงเงินราคากลาง 1,651,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.23/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2023-12-25
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-01-03
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-01-04
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-12-25
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน สำนักหอสมุด
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 1,651,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119369587
ชื่อประกาศ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท พิษณุโลกไอทีซิตี้ จำกัด เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง 1,024,400.00 บาท 2024-02-23
ไฟล์ประกาศ