AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-11-02

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 9,388,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119466766
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-02
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-01-03

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 9,388,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119466766
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-01-08
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157 หรือ 0-5596-1137
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-01-03
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-01-02

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 9,388,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119466766
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 9,388,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-01-02
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-01-15

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 9,388,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119466766
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 9,388,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.31/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-01-15
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-01-29
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-01-30
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-01-15
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 9,388,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 66119466766
ชื่อประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ รายการที่ 1 Oxygenator Membrane ของผู้ใหญ่ จำนวน 150 ชุด 963,000.00 บาท 2024-03-08
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ รายการที่ 2 สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra-Aortic Balloon Catheter) 34 CC จำนวน 25 ชุด 612,500.00 บาท 2024-03-08
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ รายการที่ 3 สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra-Aortic Balloon Catheter) 40 CC จำนวน 30 ชุด 735,000.00 บาท 2024-03-08
บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ รายการที่ 4 ชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก จำนวน 20 ชุด 1,500,000.00 บาท 2024-03-08
บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ รายการที่ 5 ลิ้นหัวใจเทียม ชนิด MECHANICAL HEART VALVE จำนวน 40 ชิ้น/piece 1,080,000.00 บาท 2024-03-08
บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ รายการที่ 6 ลิ้นหัวใจเทียมพัลโมนิคชนิดทำจากเนื้อเยื่อหลอดเลือดดำของวัว จำนวน 10 ชิ้น/piece 810,000.00 บาท 2024-03-08
บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ รายการที่ 7 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวน 40 ชิ้น/piece 2,600,000.00 บาท 2024-03-08
บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ รายการที่ 8 ขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Tricuspid จำนวน 30 ชิ้น/piece 540,000.00 บาท 2024-03-08
บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ รายการที่ 9 ขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิด Mitral จำนวน 30 ชิ้น/piece 510,000.00 บาท 2024-03-08
ไฟล์ประกาศ