AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-04-26

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 14,980,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059260759
แหล่งเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวของน้ำมันแร่และน้ำมันแร่อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี พร้อมชุดเตรียมและสกัดตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-26
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-07-01

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 14,980,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059260759
ชื่อประกาศ ซื้อชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวของน้ำมันแร่และน้ำมันแร่อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี พร้อมชุดเตรียมและสกัดตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-07-04
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-2727 , 0-5596-1157
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-07-01
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-29

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 14,980,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059260759
ชื่อประกาศ ซื้อชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวของน้ำมันแร่และน้ำมันแร่อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี พร้อมชุดเตรียมและสกัดตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด
วงเงินราคากลาง 14,980,000.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-06-29
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-07-11

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 14,980,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059260759
ชื่อประกาศ ซื้อชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวของน้ำมันแร่และน้ำมันแร่อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี พร้อมชุดเตรียมและสกัดตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด
วงเงินราคากลาง 14,980,000.00 บาท
เลขที่เอกสาร งปม.46/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-07-11
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-07-23
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-07-24
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-2727 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-07-11
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 14,980,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059260759
ชื่อประกาศ ซื้อชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวของน้ำมันแร่และน้ำมันแร่อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี พร้อมชุดเตรียมและสกัดตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ