AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-09-26

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,118,600.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109044458
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-09-26
ไฟล์ประกาศ
168.804 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-11-13

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,118,600.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109044458
ชื่อประกาศ ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,118,600.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-11-13
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-11-14

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,118,600.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109044458
ชื่อประกาศ ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
วงเงินราคากลาง 2,118,600.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.11/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2023-11-14
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2023-11-21
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2023-11-22
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-11-14
ไฟล์ประกาศ
2020.209 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 2,118,600.00 บาท
เลขที่โครงการ 66109044458
ชื่อประกาศ ซื้อชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ชุดให้สารน้ำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน 30,000 ชุด 2.00 บาท 2024-02-09
ไฟล์ประกาศ