AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-02-15

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างทำของ
งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049034606
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ จ้างทำระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-02-15
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-05-20

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจ้างทำของ
งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ 67049034606
ชื่อประกาศ จ้างทำระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์ 3
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 2024-05-24
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157 หรือ 0-5596-7924
อีเมลล์ สำหรับวิจารณ์ procurement1@nu.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-05-20
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม