AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2024-04-02

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 3,532,080.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059261676
แหล่งเงิน เงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ของกองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-04-02
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-13

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 3,532,080.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059261676
ชื่อประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ของกองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
วงเงินราคากลาง 3,532,080.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ นักวิชาการพัสดุ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2024-06-13
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2024-06-14

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 3,532,080.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059261676
ชื่อประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ของกองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
วงเงินราคากลาง 3,532,080.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.97/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2024-06-14
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2024-06-21
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2024-06-24
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1451 , 0-5596
ชื่อผู้ลงประกาศ ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2024-06-14
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาซื้อขาย
งบประมาณ 3,532,080.00 บาท
เลขที่โครงการ 67059261676
ชื่อประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ ๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ของกองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ไฟล์ประกาศ