AdminLTE Logo Procurement IDS
AdminLTELogo

รายละเอียดประกาศ

2023-09-21

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 2,316,347.00 บาท
เลขที่โครงการ 66099662337
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
การผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีเดียว
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2566
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-09-21
ไฟล์ประกาศ
162.552 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-10-12

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 2,316,347.00 บาท
เลขที่โครงการ 66099662337
ชื่อประกาศ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วงเงินราคากลาง 2,316,347.00 บาท
ที่มาของราคากลาง 0
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
วันที่อนุมัติราคากลาง 2023-10-12
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
2023-10-16

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 2,316,347.00 บาท
เลขที่โครงการ 66099662337
ชื่อประกาศ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วงเงินราคากลาง 2,316,347.00 บาท
เลขที่เอกสาร รด.8/2567
วันที่ขอรับเอกสาร 2023-10-16
วันที่สิ้นสุดขอรับเอกสาร 2023-10-24
วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 2023-10-25
ราคาค่าเอกสาร 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1157
ชื่อผู้ลงประกาศ
ตำแหน่งผู้ลงประกาศ
ประกาศเมื่อวันที่ 2023-10-16
ไฟล์ประกาศ
1911.816 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2567
คณะ/หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
งบประมาณ 2,316,347.00 บาท
เลขที่โครงการ 66099662337
ชื่อประกาศ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อ รายการซื้อ ราคาที่เสนอ(บาท) ประกาศเมื่อวันที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนเนอร์ เซอร์วิส 2,290,340.00 บาท 2023-12-20
ไฟล์ประกาศ